من ﺧﻮش ﺧﻴﺎل ﺳﺎده ‫ﺣﺎﻻ با ﭘﺎی پیاده

دانلود آهنگ من ﺧﻮش ﺧﻴﺎل ﺳﺎده ‫ﺣﺎﻻ با ﭘﺎی پیاده در شاتوت موزیک

امروز یک آهنگ فوق العاده عالی برای شما آماده کردیم

متن آهنگ

♫=====shatotmusic.ir====♫

ﻣﻦِ ﺧﻮش ﺧﻴﺎل ﺳﺎده
‫ﺣـﺎﻻ ﺑـﺎ ﭘـﺎی ﭘـﻴـﺎده
‫دﻧـﺒـﺎﻟﺖ دارم ﻣﻴـﮕﺮدم
‫ﻫﻤﺴﻔﺮ ﺑﺎ ﺷﺐ و ﺟﺎده
‫ﭘﺮم از ﺣﺴﺮت و ﺧﻮاﻫﺶ
‫واﺳـﻪ ﻳﻚ ﻟـﺤﻈﻪ ﻧﻮازش
‫ﻛﻮﻟﻪ ﺑﺎر ﻏﻢ رو دوﺷﻢ
‫رﻫـﺴﭙﺎر ﺷـﻬﺮ ﺳﺎزش
‫ﺗﻮ ﻗﺎﻣﺖ ﺳﻴﺎه ﺷﺐ
‫وﻗﺘﻲ ﺳﺘﺎره ﻣﻴﻤﻴﺮه
‫اﻧـﮕﺎر ﻣﻴـﺨﻮاد ﺑﻬﻢ ﺑﮕﻪ
‫واﺳﻪ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺗﻮ دﻳﺮه
‫از ﻣﻦِ ﺧﺴﺘﻪ رو ﺧﻂ رﻓﺘﻦ
‫ﺑﻲ ﺗﻮ ﻳﻪ ﺳﺎﻳﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﻴﻤﻮﻧﻪ
‫ﺳﺎﻳﻪی ﻣﺮدی ﻛﻪ ﺧﻮش ﺧﻴﺎﻟﻪ
‫ﭼـﻮن ﻧـﺎرﻓـﻴﻘﻮ رﻓـﻴﻖ ﻣﻴﺪوﻧﻪ
‫ﻫﻨﻮزم اﺳـﻤﺖ ﻋﺰﻳﺰه
‫واﺳﻪ اﻳﻦ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺗﻨﻬﺎ
‫ﻗـﺼﻪی ﺑﻮد و ﻧﺒﻮدت
‫ﻣﻴﺸﻪ راﻫﻲ واﺳﻪ ﻓﺮدا
‫ﻣﻦِ ﺧﻮش ﺧﻴﺎل ﺳﺎده
ﺣـﺎﻻ ﺑـﺎ ﭘـﺎی ﭘـﻴـﺎده
‫دﻧـﺒـﺎﻟﺖ دارم ﻣﻴـﮕﺮدم
‫ﻫﻤﺴﻔﺮ ﺑﺎ ﺷﺐ و ﺟﺎده
‫ﭘ‪ﺮم از ﺣﺴﺮت و ﺧﻮاﻫﺶ
‫واﺳـﻪ ﻳﻚ ﻟـﺤﻈﻪ ﻧﻮازش
‫ﻛﻮﻟﻪ ﺑﺎر ﻏﻢ رو دوﺷﻢ
‫رﻫـﺴﭙﺎر ﺷـﻬﺮ ﺳﺎزش
‫ﺗﻮ ﻗﺎﻣﺖ ﺳﻴﺎه ﺷﺐ
‫وﻗﺘﻲ ﺳﺘﺎره ﻣﻴﻤﻴﺮه
‫اﻧـﮕﺎر ﻣﻴـﺨﻮاد ﺑﻬﻢ ﺑﮕﻪ
‫واﺳﻪ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺗﻮ دﻳﺮه
‫از ﻣﻦِ ﺧﺴﺘﻪ رو ﺧﻂ رﻓﺘﻦ
‫ﺑﻲ ﺗﻮ ﻳﻪ ﺳﺎﻳﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﻴﻤﻮﻧﻪ
‫ﺳﺎﻳﻪی ﻣﺮدی ﻛﻪ ﺧﻮش ﺧﻴﺎﻟﻪ
‫ﺗـﻮ ﻧـﺎرﻓـﻴﻘـﻮ رﻓـﻴﻖ ﻣـﻴﺪوﻧﻪ
‫ﻫﻨﻮزم اﺳـﻤﺖ ﻋﺰﻳﺰه
‫واﺳﻪ اﻳﻦ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺗﻨﻬﺎ
‫ﻗﺼﻪی ﺑﻮد و ﻧﺒﻮدت
‫ﻣﻴﺸﻪ راﻫﻲ واﺳﻪ ﻓﺮدا

♬=====shatotmusic.ir====♬

لذت ببرید

پخش آنلاین موزیک
دانلود آهنگ با کیفیت عالی 320
دانلود آهنگ با کیفیت خوب 128

دیدگاه خود را بگذارید